MR ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
TUNCAY SATTI, MAHKEME İADE ETTİ

TUNCAY SATTI, MAHKEME İADE ETTİ

misi 2019-11-12 SÜRMANŞET

Plajı satan Tuncay Kılıç'a İstinaf mahkemesinden tokat gibi karar çıktı...

Hile ile satılan Akçay plaj Belediye'ye geri iade edildi.

Edremit belediyesinin ED-BEL şirketine üç yıl süre ile sermaye artışı için tahsis edilen Akçay’ın en güzel yerindeki Arsaları Remzi Akın’la hileli bir formülle işbirliği yaparak satan Tuncay Kılıç’a yargı son kararını verdi!

KOM ekiplerinin operasyonuyla tutuklanan ve sonrasında Burhaniye ağır ceza Mahkemesi’nden 12 yıl 8 ay hapis cezası alan eski başkan ve o zamanki ortağı Remzi Akın’a Soğuk duş! 5 yıl süren mahkeme nihayet sonuçlandı. Akçay plaj arsaları mahkeme kararı ile Edremit Belediyesine iade edildi. Belediye arsalarını mahkeme kararıyla alabilmek için 7,5 yıldır çırpınan Remzi Akın büyük hayal kırıklığı yaşadı.

 

ED-BEL yönetimi Hukuk davası açtı

ED-Bel tarafından açılan davada, “Edremit Belediyesinde olan. Akçay beldesi 517 ada i, 2 ve 3 parsellerde bulunan taşınmazlardan, 517 ada 1 nolu parselin Edremit Belediye Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 109 sayılı karan ile, 517 ada 2 ve 3 nolu parsellerin ise Edremit Belediye Meclisinin 03/05/2011 tarih ve 192 sayılı karan ile ayni sermaye olarak 3 yıl satılamaz şartı ile Ed-Bel Ltd. şirketine devrine karar verildiğini, her üç parselin de Ed-Bel’e devir işlemlerinin 09.05.2012 tarihinde yapıldığını, Ed-Bel Müdürler Kurulu tarafından, henüz taşınmazların kendilerine devir işlemi yapılmadan 30.04.2012 tarihli karar ile satılmalarına karar verildiğini, göstermelik ihale dosyalan hazırlandıktan sonra 1 nolu parsel KDV dahil 590.000.-TL karşılığında ihalesiz olarak Ares şirketine satılıp 10.05.2012 tarihinde devri yapıldığını, 2 ve 3 nolu parsellerin de 5.652.000-TL bedel ile yine ihalesiz olarak ARES şirketine satışı yapılıp 13.07.2012 tarihinde devirlerinin yapıldığım, Belediye taşınmazların satışı ve temlikinin yasalarla düzenlendiğini, taşınmazların Belediye Meclisi karan ile ve ancak ihale yolu ile satılması mümkün iken, dava konusu taşınmazların önceden belirlenen alıcıya satılabilmesi için yasal görünüm altında hileli işlemlere başvurulduğunu, öncelikle Ed-Bel şirketin aynı sermaye olarak aktarılmasına karar verilmiş ve buradan da üç yıl satılamaz şartına rağmen süre dolmadan ihalesi? olarak önceden belirlenen alıcıya satılmak suretiyle kanuna karşı hile ile satış işlemleri yapıldığım, hukuk düzeninin koruduğu kamu haklan suç niteliğindeki davranışlar ile ihlal edildiğim. Akçay Mahallesi 517 ada I, 2 ve 3 parsellerde bulunan taşınmazların Edremit Belediyesine ait olduğunu, bu taşınmazların davalı ARES A.Ş. adına tapuya tescilinin haklı sebebe dayanmadığını, sonuç olarak davanın kabulü ile davalı ARES A.Ş adına haksız tescil edilen Akçay Mahallesi 517 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların tapu kayıtlanın iptali ile taşınmazın Edremit Belediyesi adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edildi.

Rüşvet olarak Mercedes araç verdiler.

Tuncay Kılıç’ın oğlu Fatih Oğuzhan Kılıç’a 34 KLC 23 plakalı Mercedes jeep rüşvet olarak verildi. Zimmet ve Rüşvet suçlarından ceza alan eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç ve Remzi Akın bu dosya nedeniyle operasyonla tutuklanıp aylarca aile boyu cezaevinde kaldılar.

Burhaniye 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN 24/02/2015 tarih 2013/84 esas 2015/52 karar sayılı karar ile Tuncay Kılıç ve Remzi Akın’ın zimmet ve rüşvet, Hasan Tunceli'nin ihaleye fesat karıştırmak suçlarından ceza aldıklarını, kanuna karşı hile yolu ile satışların yapıldığı belirlendi.

Çocuklarınızı cezaevine soktuğunuza değdi mi?

Hiçbir mal özgürlükten daha değerli değildir sözünü unutup, zevki sefaya, rüşvet ve lüks yaşama özenenlerin sonu hapishane oldu. En büyük cezayı ise çocukları ile aynı hapishanede yatanlar ödedi. Makam ve para düşkünü kişilerin kapıldıkları hırs nedeniyle masum olan birçok kişide cezaevinde yattı.

Akın ve Kılıç aile boyu cezaevine girdiler!

Edremit Belediye Başkanlığının ED-BEL şirketinde %99.99 oranında payının bulunduğu, Edremit belediye Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 109 Sayılı karan ile 517 Ada 2 ve 3 nolu parsellerin ise Edremit Belediye Meclisinin 03/05/2011 tarih ve 192 sayılı kararı ile ayni sermaye olarak 3 yıl satılamaz şartı ile Ed-Bel Ltd. şirketine devrine karar verildiğini, her üç parselin de Ed-Bel’e devir işlemlerinin 09.05.2012 tarihinde yapıldığı. Ed-Bel Müdürler Kurulu tarafından, henüz taşınmazların kendilerine devir işlemi yapılmadan 30.04.2012 tarihli kanır ile satılmalarına karar verildiği. l nolu parsel KDV dahil 590.000.-TL karşılığında ihalesiz olarak Ares şirketine satılıp 10.05.2012 tarihinde devri yapıldığını. 2 ve 3 nolu parsellerin de 5.652.000-TL bedel ile yine ihalesiz olarak ARES şirketine satışı yapılıp 13.07.2012 tarihinde devirlerinin yapıldığı, yapılan bu devir işlemleri sonrasında dönemin belediye başkanı Tuncay Kılıç, Ares A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Akın ve Ed-Bel Ltd. Şti Genel Müdürü olan Haşan Tunceli ile başkaca sanıklar hakkında Zimmet, Rüşvet Almak ve Vermek, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının ihalesine Fesat Karıştırmak ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarından kamu davası açıldığı, Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/84 esas sayılı dosyası ile sürdürülen yargılama neticesinde; 24/02/2015 tarih ve 2013/84 esas, 2015/52 karar sayılı karar ile sanıklardan Tuncay Kılıç'ın Zimmet suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile, Rüşvet Alma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tecziyesine, sanık Remzi Akın'ın Nitelikli Zimmet Suçuna Azmettirme eyleminden dolayı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile, Rüşvet Vermek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile tecziyesine, sanık Haşan Tunceli’nin Nitelikli Zimmet suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile. Özel Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmişti.

Bakanlar kurulu kararı yok!

Akçay’ın en güzel yerinde rüşvetle ve hileyle satılan Arsaların devri için Bakanlar Kurulundan izin alınması gerektiği mahkemece belirlendi.

Mahkeme gerekçeli kararında, “Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunması. Cumhurbaşkanının iznine tabidir. (2) düzenlemesine yer verilmiştir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nin 85 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu’nun" ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirildiğinden. Belediye Şirketi olan ED-BEL 2012 yılı itibariyle yapılan devir için ayrıca Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir.“ dedi.

ED-BEL şirketi tarafından sorumluluktan kurtulmak için ihale yapılmış gibi gösterilerek, ARES şirketine satışının yapıldığı belirlendi.

Edremit Belediye Başkanlığı'nın 07/10/2019 tarihli yazı cevabı ile izin alındığına dair belge bulunmadığını bildirmiş olup, dosya içerisinde herhangi bir belge ve taraf iddiası da bulunmadığından, sermaye arttırımına iştirak şeklinde yapılan devir geçersizdir. Burhaniye 1.Ağır Ceza mahkemesi 2013/84 esas 2015/52 karar sayılı dosyada sanıklar Remzi Akın, Haşan Tunceli, Mustafa Erol, müşteki Şükrü Öztürk ve tanıkların beyanları ile taşınmazların ED-BEL şirketi tarafından sorumluluktan kurtulmak için ihale yapılmış gibi gösterilerek, ARES şirketine satışının yapıldığı, bu satış dolayısıyla ARES şirketi yönetim kumlu başkanı Remzi Akın ED-BEL şirketi müdürü Hasan Tunceli, Belediye Başkanı Tuncay Kılıç hakkında zimmet, zimmete azmettirme, rüşvet, suçlarından ceza verildiği. dolayısıyla 3.kişi konumunda bulunan ARES Şirketinin de iyi niyetli sayılamayacağı açıktır" dedi.

 

Ayrıca devrin ED-BEL şirketinin sermaye arttırımına iştirak olarak yapılmasına karşın taşınmazların ARES şirketine satışı ile devrin amacına aykırı davranıldığı gibi satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmasının arkasından dolanılarak kanuna karşı hile yapıldığı da yoz önüne alınarak, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, farklı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Bu nedenle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının HMK 353/l-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına davanın kabulü yönünde esas hakkında yeniden hüküm kurulmuştur.

İstinaf mahkemesi, “Akçay mah.517 ada, 1,2 ve3 parsellerde bulunan taşınmazların davalı ARES A.Ş. adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile davacı Edremit Belediyesi adına tapuya TESCİLİNE, İşbu iptal ve tescile ilişkin hüküm özetinin İİK.'nun 28.maddesi uyarınca işlem yapılması için Yazı İşleri Müdürlüğü’nce Tapu Müdürlüğü'ne bildirilmesine." karar verdi..

Benzer Haberler

    Henüz hiç yorum yapılmamış...
  • Ad ve Soyadınız
    Mailiniz
    Yorumunuz...